Skip to content

You are here: Home / News / FPI-MINISTERI 2019: Ajuts Predoctorals

FPI-MINISTERI 2019: Ajuts Predoctorals

FPI-MINISTERI 2019: Ajuts Predoctorals
 1. Estat de la convocatòriaOBERTA.
 2. Organisme ConvocantMinisterio de Ciencia Innovación y Universidades. Agencia Estatal de Investigación
 3. Destinataris: Titulades i Titulats Universitaris que reuneixin els requisits establerts a la convocatòria.
 4. Termini presentació sol·licituds: del 17/10/2019 fins al 07/11/2019 a les 14:00 h (hora peninsular)
 1. Requisits: (article 6)
  1. Estar matriculat/a o admès/a a un programa de doctorat per al curs 2019/2020 en el moment de presentar la sol·licitud, o estar en disposició d'estar-ho en la data de formalització del contracte
  2. No pot participar en aquesta convocatòria:
   • qui hagi iniciat, prèviament a la presentació de la sol·licitud, la seva formació predoctoral amb finançament d'altres ajuts destinats a la formació predoctoral a través del desenvolupament d'una tesi doctoral que s'hagin atorgat en el marc del Pla Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Tecnològica o d'algun dels anteriors Plans Nacionals
   • qui estigui en possessió del títol de doctor/a
   • qui hagi gaudit, prèviament a la presentació de la sol·licitud, d'un contracte predoctoral per temps superior a dotze mesos
 1. Presentació Sol·licituds: a través dels mitjans electrònics habilitats a la seu electrònica del Ministeri (article 11) consulteu l'apartat de Preguntas administrativas del Ministeri
 2. Documentació: (article 11) consulteu l'apartat de Preguntas administrativas del Ministeri
  1. Còpia del passaport en vigor, únicament en el cas dels ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.Currículum vítae, en idioma espanyol o anglès. Format lliure
  2. Certificat acadèmic de les titulacions obtingudes en el moment de presentar la sol·licitud (*)
  3. on haurà de constar el segell de la unitat que expedeix, la data de finalització dels estudis i les qualificacions obtingudes i les dates d'obtenció de les mateixes corresponents a les matèries que constitueixen el programa complet de les titulacions indicades.
   (*) Si la titulació no s'hagués completat en la data de presentació de la sol·licitud, cal adjuntar el certificat acadèmic de les assignatures superades fins a aquell moment.
   Als certificats expedits per centres estrangers es farà constar a més quines són les qualificacions màximes i mínimes dins el sistema d'avaluació corresponent i quina és la qualificació mínima per aprovar. Si la certificació acadèmica està expedit en un idioma diferent a l'espanyol o anglès, caldrà acompanyar-la de la corresponent traducció oficial a un d'aquests dos idiomes

        4.Document acreditatiu del grau de discapacitat igual o superior al 33%