Share:

GRBIO Divulga

 

 

GRBIO Divulga és una iniciativa per a acostar l'estadística d'una forma amena i informal al públic general. Actualment, comptem amb els projectes divulgatius esmentats a baix.


GRBIO Divulga es una iniciativa para acercar la estadística de una forma amena e informal al público general. Actualmente, contamos con los proyectos divulgativos mencionados abajo.


GRBIO Divulga is an initiative to bring statistics closer to the general public in a pleasant and informal way. Currently, we have the outreach projects mentioned below.

Producció

Ultima actualización: 2/6/2023

 • 1

  Llibre

 • 5

  Vídeos

 • 4

  Infografies

 • 8

  Formació secundària

 • 4

  Efemèrides Ciència

 • 15

  Outreach xerrades/apps 

LAlfabet de l’Estadística explica de manera clara i comprensible, i amb un plantejament visual atractiu, 26 conceptes estadístics rellevants (parlem de: Aleatorietat, Correlació, Hipòtesi, Probabilitat, Supervivència,…). Per a cada lletra trobem també una nota biogràfica sobre una científica que ha contribuït a l'avanç de l'Estadística. Aquest llibre està dirigit a un públic ampli i mostra fins a quin punt l'estadística està present en les decisions que prenem cada dia, i com s'aplica en molts àmbits de la vida. Més informació aquí.


LAlfabet de l’Estadística explica de manera clara y comprensible, y con un planteamiento visual atractivo, 26 conceptos estadísticos relevantes (hablamos de: Aleatoriedad, Correlación, Hipótesis, Probabilidad, Supervivencia,…). Para cada letra encontramos también una nota biográfica sobre una científica que ha contribuido al avance de la Estadística. Este libro está dirigido a un público amplio y muestra hasta qué punto la estadística está presente en las decisiones que tomamos cada día, y cómo se aplica en muchos ámbitos de la vida. Más información aquí.


L’Alfabet de l’Estadística explains in a clear and understandable way, and with an an attractive visual approach, 26 relevant statistical concepts (it talks about: Randomness, Correlation, Hypothesis, Probability, Survival,...). For each letter there is also a biographical summary on a woman scientist who has contributed to the advancement of Statistics. This book is aimed at a wide audience and shows the extent to which statistics is present in the decisions we make every day, and how it is applied in many areas of life. More info here.

Biblioteca de vídeos científics en capítols autocontinguts, explicant de manera visual i amena conceptes estadístics per a un públic general, però amb especial enfocament en els problemes que han d'afrontar estudiants universitaris que abordin reptes en l'àmbit de la bioestadística dins de qualsevol disciplina. Les temàtiques estan relacionades sobretot amb dominis on el nostre grup de recerca té una àmplia experiència com l'anàlisi de la supervivència i els assajos clínics aleatoritzats. Més informació aquí.

 

Projecte seleccionat en la Convocatòria audiovisual UPC 2019. Siguenos en Facebook y en Youtube.


Biblioteca de vídeos científicos en capítulos autocontenidos, explicando de manera visual y amena conceptos estadísticos para un público general, pero con especial enfoque en los problemas que deben afrontar estudiantes universitarios que aborden retos en el ámbito de la bioestadística dentro de cualquier disciplina. Las temáticas están relacionadas sobre todo con dominios donde nuestro grupo de investigación tiene una amplia experiencia como el análisis de la supervivencia y los ensayos clínicos aleatorizados. Más información aquí.

 

Proyecto seleccionado en la Convocatòria audiovisual UPC 2019. Segueix-nos a Facebook i a Youtube.


Library of scientific videos in self-contained chapters explaining in a visual and entertaining way statistical concepts for a general audience but with a special focus on the problems faced by university students tackling challenges in the field of biostatistics within any discipline. The topics are mainly related to domains where our research group has extensive experience such as survival analysis and randomised clinical trials. More info here.

 

Project selected in the Convocatòria audiovisual UPC 2019. Follow us on Facebook and Youtube.

Infografies divulgatives explicant conceptes relacionats amb la Bioestadística i la Bioinformàtica. Aquestes infografies són difoses via xarxes socials; a través d'esdeveniments com la Setmana de la Ciència o usant suports físics com a punts de llibre, posters o roll-ups per a ser exposats en recintes educatius. Més informació aquí.


Infografías divulgativas explicando conceptos relacionados con la Bioestadística y la Bioinformática. Estas infografías son difundidas vía redes sociales; a través de acontecimientos como la Setmana de la Ciència o usando soportes físicos como puntos de libro, posters o roll-ups para ser expuestos en recintos educativos. Más información aquí.


Outreach infographics explaining concepts related to Biostatistics and Bioinformatics. These infographics are disseminated via social networks; through events such as Setmana de la Ciència or using physical media such as bookmarks, posters or roll-ups to be exhibited in educational centers. More info here.

Presentaciones y actividades divulgativas dirigidas a profesores y alumnos de educación secundaria. Actualmente, contamos con las iniciativas Per a què serveix l'estadística y Stat Wars.

Nuestro proyecto Per a què serveix l’Estadística? es uno de los proyectos de la UB Divulga, Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Barcelona. El proyecto está dirigido al profesorado de ESO y Bachillerato, y pretende acercar la Estadística a la sociedad a través de los profesionales de educación. Con esta finalidad, las jornadas que se realizan incluyen charlas divulgativas, talleres y material que puede ser utilizado en las aulas por el profesorado de ESO y Bachillerato.

El proyecto Stat Wars es una iniciativa de BIOSTATNET y de la Facultat de Matemàtiques i Estadística(FME) donde el GRBIO participa dando soporte. Este proyecto de divulgación científica trata de acercar la estadística a los estudiantes de ESO y Bachillerato, a través de un formato innovador y divertido. Más información: aquí.


Presentacions i activitats divulgatives dirigides a professors i alumnes d'educació secundària. Actualment, comptem amb les iniciatives Per a què serveix l'estadística i Stat Wars.

El nostre projecte Per a què serveix l’Estadística? és un els projectes de la UB Divulga, Unitat de Cultura Científica i Innovació de la Universitat de Barcelona. El projecte està dirigit al professorat d'ESO i Batxillerat, i pretén acostar l'Estadística a la societat a través dels professionals d'educació. Amb aquesta finalitat, les jornades que es realitzen inclouen xerrades divulgatives, tallers i material que pot ser utilitzat a les aules pel professorat d'ESO i Batxillerat.

El projecte Stat Wars és una iniciativa de BIOSTATNET i de la Facultat de Matemàtiques i Estadística(FME) on el GRBIO participa donant suport. Aquest projecte de divulgació científica tracta d'acostar l'estadística als estudiants d'ESO i Batxillerat, a través d'un format innovador i divertit. Més informació: aquí.


Presentations and outreach activities aimed at secondary school teachers and students. Currently, we have two activities: "Per a què serveix l'estadística" and "Stat Wars".

Our project "Per a què serveix l’Estadística?" is one of the projects of the UB Divulga, the Scientific Culture and Innovation Unit of the University of Barcelona. The project is aimed at secondary school teachers and aims to bring statistics closer to society through education professionals. To this end, the conferences include outreach talks, workshops and material that can be used in the classroom by ESO and Bachillerato teachers.

The Stat Wars project is an initiative of BIOSTATNET and the School of Mathematics and Statistics(FME) in which the GRBIO participates by providing support. This scientific dissemination project aims to bring statistics closer to ESO and Bachillerato students through an innovative and fun format. More info: here.

El GRBIO està present en les efemèrides i en els esdeveniments relacionats amb la ciència i amb l'estadística. Per exemple, el nostre grup ha participat en diverses edicions de la Setmana de la Ciència amb diferents activitats divulgatives, des de concursos, xerrades sobre l'estadística en el món del cinema, presentació d'infografies, etc... També hem participat activament en esdeveniments que celebraven el 200 aniversari del naixement de Florence Nightingale. Més informació aquí.


El GRBIO está presente en las efemérides y en los eventos relacionados con la ciencia y con la estadística. Por ejemplo, nuestro grupo ha participado en diversas ediciones de la Setmana de la Ciència con diferentes actividades divulgativas, desde concursos, charlas sobre la estadística en el mundo del cine, presentación de infografías, etc... También hemos participado activamente en eventos que celebraban el 200 aniversario del nacimiento de Florence Nightingale. Más información aquí.


The GRBIO is present at the ephemeris and at events related to science and statistics. For example, our group has participated in several editions of the Setmana de la Ciència with different informative activities, from contests, talks on statistics in the world of cinema, presentation of infographics, etc... We have also actively participated in events that celebrated the 200th anniversary of the birth of Florence Nightingale. More info here.

Xerrades divulgatives realitzades per a diferents organismes i institucions com la Societat Espanyola de Bioestadística, el Basque Center for Applied Research o la Universitat Carles III de Madrid, entre altres. Normalment, aquestes exposicions estan motivades per alguns esdeveniments com el Dia de l'Estadística o el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. Aquestes xerrades estan en format de vídeo o la presentació es pot descarregar en format pdf. Més informació aquí.


Charlas divulgativas realizadas para diferentes organismos e instituciones como la Sociedad Española de Bioestadística, el Basque Center for Applied Research o la Universidad Carlos III de Madrid, entre otros. Normalmente, estas exposiciones están motivadas por algunos eventos como el Día de la Estadística o el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Estas charlas están en formato de vídeo o la presentación se puede descargar en formato pdf. Más información aquí.


Outreach talks for different organisations and institutions such as the Sociedad Española de Bioestadística, the Basque Center for Applied Research or the Universidad Carlos III de Madrid, among others. Usually these presentations are motivated by some events such as the Statistics Day or the International Day of Women and Girls in Science. These talks are in video format, or the presentation can be downloaded in pdfformat. More info here.